Dívka České republiky 2017

Akce se koná pod záštitou místostarosty města Blanska Jiřího Crhy a poslance Evropského parlamentu Tomáše Zdechovského.

O soutěži
Pravidla soutěže Dívka České republiky 2017

PRAVIDLA SOUTĚŽE

A/ PREAMBULE

I.            Soutěž Dívka České republiky (dále jen „Soutěž“) není klasickou soutěží krásy, ale představuje originální projekt, který svým zaměřením nemá konkurenci. Jedná se o celorepublikovou soutěž, jejíž hlavní vizí je propagovat aktivní životní styl, a spojením krásy a sportu podněcovat slečny ke zdravému způsobu života. Nejedná se čistě jen o sportovní akci. Díky dalším soutěžním disciplínám, ve kterých se dívky snaží uspět, je to soutěž nadmíru přínosná. Napomáhá rozvíjet všestranný talent dívek, jejich rozvoj a rozhled a zároveň zvyšuje jejich sebedůvěru.

II.            Soutěž vyhlašuje Dívka České republiky, s. r. o., Merhautova 428/2, Brno, 613 00, IČO: 05611091 (dále jen „vyhlašovatel“).

III.            Tato obecně závazná pravidla soutěže Dívka České republiky pro ročník 2017 (dále jen „Pravidla“) se řídí právními předpisy České republiky.

 


B/ VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE

I.            Soutěž je oficiálně vyhlášena 1. března 2017. Registrace Účastnic Soutěže bude probíhat od tohoto data (1. března 2017) do 15. dubna 2017 prostřednictvím internetových stránek Soutěže www.divkaceskerepubliky.cz/registrace.

II.            Podmínkou přijetí do Soutěže je splnění podmínek uvedených v čl. „C“ těchto Pravidel a účast v základním kole Soutěže, které probíhá formou zaslání svých fotografií a videí volných disciplín přes registrační formulář na internetových stránkách soutěže.

III.            Soutěž probíhá ve třech vzájemně na sebe navazujících kolech nazývaných:

a.       Základní kolo - Registrace

b.      Semifinále

c.       Finálový galavečer


C/ PODMÍNKY PRO ÚČASTNICE, SEMIFINALISTKY, FINALISTKY

I.            Účastnicí Soutěže je osoba ženského pohlaví, která soutěží v základním kole Soutěže (dále jen „Účastnice“).

II.            Semifinalistkou Soutěže je osoba ženského pohlaví, která soutěží v semifinále Soutěže (dále jen „Semifinalistka“).

III.            Finalistkou Soutěže je osoba ženského pohlaví, která soutěží ve finále Soutěže (dále jen „Finalistka“).

IV.            Účastnicí, Semifinalistkou a Finalistkou soutěže se může stát pouze osoba ženského pohlaví splňující níže uvedené podmínky (dále také jen „Soutěžící“):

a.       splňovat věkové rozmezí 16 – 22 let v době konání soutěže, tedy od 1. 2. do 27. 9. 2017

b.      rodinný stav – svobodná, bezdětná

c.       musí mít trvalý pobyt na území České republiky

d.      neúčast ve finále předchozích ročníků soutěže Dívka České republiky

e.      podepsat prohlášení o souhlasu s těmito Pravidly (u účastnic, které ještě nedosáhly věkovou hranici 18 let, musí prohlášení o souhlasu s těmito Pravidly podepsat zákonný zástupce)

f.        vyplnit přihlášku na internetových stránkách soutěže Dívka České republiky a v ní své jméno a příjmení, datum narození, bydliště, kontaktní telefon (v případě nedovršení věku 18 let, nutné uvést kontakt na jednoho z rodičů), e-mail + připojit odkaz na své fotografie (portrét, postava) a video své volné disciplíny (ideálně vše nahrát na ulozto.cz, uschovna.cz apod. (video může být amatérské, natočené na telefon nebo fotoaparát – z vystoupení, tréninku, soutěže a mělo by mít min. 30 sekund).

g.       bezúhonná (nemající záznam ve výpise z rejstříku trestů) a absolutní neúčast v materiálech, ve kterých by osoba, jméno, podobizna nebo jiný obrazový, zvukový nebo obdobný záznam mohl být dán do souvislosti s výrobou erotických, pornografických materiálů, provozováním prostituce nebo jinou činností, která je v rozporu s platnými právními předpisy nebo pravidly slušnosti

V.            Pokud vyhlašovatel kdykoliv v průběhu Soutěže zjistí, že Účastnice, Semifinalistka nebo Finalistka nesplňuje podmínky Soutěže, je povinen ji z dalšího průběhu Soutěže vyřadit. O tom, zda Účastnice, Semifinalistka nebo Finalistka splňuje podmínky Soutěže, rozhoduje výlučně vyhlašovatel, a proti jeho rozhodnutí není přípustné odvolání.


D/ ZÁKLADNÍ KOLA

I.            Základní kolo Soutěže Dívka České republiky 2017 proběhne online formou, kdy každá účastnice je povinna zaslat přihlášku přes internetové stránky Soutěže. V polovině dubna vybere odborná porota složená s organizátorů a partnerů Soutěže semifinalistky. Jejich počet bude záležet na počtu přihlášených dívek.

II.            Dívky se mohou hlásit od 1. 3. 2017 do 15. 4. 2017.


E/ SEMIFINÁLE

I.            Semifinále kategorie Dívka proběhne ve středu 26. 4. 2017 v Hotelu Sladovna v Černé Hoře. Semifinalistky budou obeznámeny s tímto termínem emailem, a to nejpozději 20. 4. 2017. Jejich seznam bude také uveřejněn na internetových stránkách www.divkaceskerepubliky.cz a na facebookovém profilu Dívky České republiky 2017.

II.            Před semifinále budou všechny semifinalistky kontaktovány emailem. Bude jim oznámen průběh a další náležitosti potřebné k průběhu semifinále (dále jen „Semifinále“).

III.            Před semifinále je každá Semifinalistka povinna poslat podkladovou hudbu ke své volné disciplíně v délce 1 minuty, a to nejpozději do neděle 23. 4. 2017.

IV.            Při semifinále je Semifinalistka povinna při sobě mít:

a.       zákonného zástupce (v případě, že nesplňuje hranici 18 let)

b.      doklad totožnosti ve smyslu příslušných právních předpisů (občanský průkaz)

c.       rekvizity a jiné náležitosti pro svou volnou disciplínu

d.      další náležitosti uvedené v e-mailu (dle čl. E odst. II)

IV.            Ze semifinále postupuje do finále celkem osm Finalistek v kategorii Dívka České republiky. Výběr Finalistek provádí Porota. Porota předá své rozhodnutí o postupu do finále vybraným Finalistkám ústně, a to v den konání semifinále. Proti rozhodnutí Poroty není přípustné odvolání.

VI.            Finalistky obdrží dva stejnopisy Rezervační dohody. Oba stejnopisy Rezervační dohody musí Soutěžící opatřit svým podpisem (v případě nedovršení 18ti let podpisem svého zákonného zástupce), a to přímo na místě v den konání Semifinále. Podepsání těchto smluv je podmínkou účasti ve Finále (dále jen ve „Finále“). V případě, že Finalistka tuto Rezervační dohodu nepodepíše, je automaticky vyřazena ze Soutěže a na její místo nastupuje Náhradnice, kterou určí odborná porota.


F/ SOUSTŘEDĚNÍ FINALISTEK

I.            Každá Finalistka je povinna zúčastnit se všech vypsaných soustředění vyhlášených pořadatelem soutěže, které jsou důležitou přípravou pro Finálový Galavečer.

II.            Každá nezletilá Finalistka musí před soustředění vždy vyplnit nebo s sebou na soustředění přivést:

a.       kartičku zdravotní pojišťovny nebo její kopii (platí i pro plnoleté finalistky)

b.      doklad totožnosti ve smyslu příslušných právních předpisů - občanský průkaz (platí i pro plnoleté finalistky)

c.      podepsanou plnou moc

d.      potvrzení o bezinfekčnosti a zdravotní způsobilosti

e.      souhlas s ošetřením nezletilé osoby

III.            Termíny soustředění pro kategorii Dívka:

a.       9. – 18. 6. 2017 - Soustředění u moře, Chorvatsko

b.      12. – 14. 7. 2017 – Lidový dům, Lysice

c.      16. – 19. 8. 2017 – Hotel Sladovna, Černá Hora

d.      25. – 27. 9. 2017 – Hotel Sladovna, Černá Hora

IV.            V případě neúčasti na jednom ze soustředění má Vyhlašovatel právo Finalistku vyřadit ze soutěže a na její místo tak nastoupí Náhradnice, kterou určí odborná porota.


G/ FINÁLOVÝ GALAVEČER

I.            Finálový galavečer proběhne v úterý 27. 9. 2017 od 18:00 hodin v Boby centru v Brně, za účasti partnerů soutěže, odborné poroty a významných hostů. Bojovat o titul bude 6 finalistek kategorie Princezna (7-9 let) a 8 finalistek kategorie Dívka (16-22 let).

II.            Pokud se Finalistka z jakýchkoliv důvodů nedostaví na místo Finále včas, bude vyloučena s okamžitou platností a účinností ze Soutěže.

III.            Pro finále si Finalistka s sebou přinese:

a.       doklad totožnosti ve smyslu příslušných právních předpisů (občanský průkaz)

b.      další náležitosti uvedené v emailu 

IV.            Ve finále jsou zvoleny:

a.       Princezna České republiky Sympatie 2017

b.      3. Princezna České republiky 2017

c.       2. Princezna České republiky 2017

d.      Princezna České republiky 2017

e.      Dívka České republiky Sympatie 2017

f.        3. Dívka České republiky 2017

g.       2. Dívka České republiky 2017

h.      Dívka České republiky 2017

V.            Volba prvních třech vítězek (Princezen a Dívek) probíhá volbou Poroty, která se skládá z partnerů soutěže, organizačního týmu a významných hostů. Titul Sympatie probíhá volbou online hlasování na internetových stránkách www.divkaceskerepubliky.cz, facebookových stránkách Soutěže a na webových stránkách mediálních partnerů.

VI.            Vedení soutěže Dívka České republiky si vyhrazuje právo udělit v rámci Finálového galavečera více titulů, než je vypsáno ve čl. G odst. IV.

VII.            První tři vítězky z kategorie Dívka České republiky 2017 jsou po finálovém galavečeru povinny, zúčastnit se focení, které proběhne ve čtvrtek 28. 9. 2017 (místo bude upřesněno).


H/ CENY A DARY

I.            Ceny a dary budou zajištěny pro Soutěžící v závislosti na jejich celkovém umístění.

II.            Soutěžící svojí účastí v Soutěži bere na vědomí, že získanou cenu či dar nelze vyměnit za jinou cenu či dar, ani za ni nelze požadovat finanční náhradu či jinou kompenzaci. Vyhlašovatel neodpovídá za kvalitu a stav ceny či daru, a jakákoliv případná reklamace musí být učiněna u dodavatele této ceny či daru.

III.           Ceny a dary ze Soutěže nejsou právně vymahatelné.

IV.            Podmínky poskytnutí cen a darů budou blíže specifikovány ve smlouvách uzavíraných mezi vyhlašovatelem a Semifinalistkami resp. Finalistkami.

V.            Předání všech cen předpokládá splnění závazku dodavatele každé ceny tuto cenu dodat. Dětská akademie pohybu nenese odpovědnost za nesplnění závazku dodavatele, případné prodlení dodavatele s dodávkou ceny nebo stav, v němž bude cena dodána.

VI.            Nedodržení pravidel Soutěže může vést k diskvalifikaci Soutěžících a propadnutí jakýchkoli věcných či peněžních cen/darů.


CH/ OBECNÁ USTANOVENÍ

I.            Soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro účel Soutěže, a to na dobu nezbytně nutnou, nejdéle do písemného odvolání. Soutěžící dále vyjadřují souhlas s uvedením svého jména, příjmení a bydliště, popř. dalších nezbytných údajů, v rámci zveřejnění výsledku soutěže a jejího výherce.

II.            Vyhlašovatel si vyhrazuje právo Soutěž kdykoli zrušit či změnit pravidla.

III.          Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této Soutěže učinit konečné rozhodnutí.

V Brně, dne 1. 1. 2017.

Novinky a aktuality

 • Novou Dívkou České republiky 2017 je Kateřina Procházková

  3.10.2017

  Osmnáctiletá studentka gymnázia z Frýdku-Místku Kateřina Procházková je novou Dívkou České republiky. Titul získala na finálovém galavečeru, který se konal ve středu večer v Laser show hall Boby centra v Brně.

 • Finalistky Dívky ČR se na finále připravovaly v Hotelu Sladovna

  3.9.2017

  Závěrečné soustředění před finálovým galavečerem, který se uskuteční ve středu 27. 9. 2017 od 19.30 hodin v Boby centru v Brně, absolvovaly finalistky soutěže Dívka České republiky. Osm krásných dívek spolu s organizačním týmem přivítal Hotel Sladovna v Černé Hoře. A jak je na tomto místě zvykem, o všechny bylo královsky postaráno. Vzácným hostem soustředění byl europoslanec Tomáš Zdechovský, který převzal nad letošním ročníkem akce svoji záštitu.

 • Soustředění v Lysicích a finalistky Dívky poprvé před veřejností

  27.7.2017

  Druhé soustředění mají za sebou finalistky soutěže Dívka České republiky. Tentokrát dorazily do Hotelu Lysice. A stejně jako to červnové v Blansku, i toto se neslo v úžasné atmosféře a ve výborné náladě.

 • Dominika Girethová, Dívka České republiky 2016 o Americe

  27.7.2017

  Dívka České republiky 2016, Dominika Girethová byla úspěšně reprezentovat naši soutěž a celou Českou republiky na Celosvětové soutěži v interpretačním umění v Hollywoodu. Jaké zážitky si z Ameriky odvezla si můžete přečíst v následujícím článků, který je psaný jejími slovy.

archiv

Partneři

GENERÁLNÍ PARTNEŘI

Hotel Sladovna Zoner Photo Studio

HLAVNÍ PARTNEŘI

Aerobic-Shop.cz  Digitor Mon Cereal Snack
Svatební studio Dany Svozílkové Nowa Taxi Áňa


Hopa Group
DB Angel Production Jihomoravský Kraj HCA Brno
Socionika

OFICIÁLNÍ PARTNEŘI

Mango de Coco

oficiální kadeřnictví soutěže

Artistry logo

oficiální kosmetika soutěže

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

My Face Aerobik.cz

PARTNEŘI

SOS as

TAMTAM Agentura

Zahradnictví Koupý

Moraviaflor

POSH me Angel's Secret Práce.tips
Socionika Klub Jiizdaarna Studio Edit

ZPMVČR

EP4you Multisport Multisport eventphoto.cz

Registrace

Registrace

Registrace do 8. ročníku soutěže Dívka České republiky (2017) byla ukončena.