Dívka České republiky 2018

Akce se koná pod záštitou europoslance Tomáše Zdechovského, náměstkyně hejtmana Jihomoravského kraje Taťány Malé a primátora Brna Petra Vokřála.

O soutěži
Pravidla soutěže Dívka České republiky 2018

PRAVIDLA SOUTĚŽE

A/ PREAMBULE

I. Soutěž Dívka České republiky je originální celorepublikový projekt, který dává příležitost mladým sympatickým slečnám rozvíjet nejen jejich talent, ale také jejich osobní růst. Spojením krásy a sportu se snaží propagovat aktivní životní styl, podněcovat slečny ke zdravému způsobu života a zvyšovat jejich sebedůvěru. V rámci celého průběhu přináší do života slečnám více odvahy, pozitivní energie, pokory, úcty a cílevědomosti na cestě za jejich sny. Přihlásit se můžou všechny slečny, které se věnují tanci, sportu, herectví, zpěvu, pro které je pohyb přirozenou součástí života.

II. Soutěž vyhlašuje Dívka České republiky, s. r. o., Merhautova 428/2, Brno, 613 00, IČO: 05611091 (dále jen „vyhlašovatel“).

III. Tato obecně závazná pravidla soutěže Dívka České republiky pro ročník 2018 (dále jen „Pravidla“) se řídí právními předpisy České republiky.


B/ VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE

I. Soutěž je oficiálně vyhlášena 1. prosince 2017. Registrace účastnic soutěže bude probíhat od tohoto dne (1. prosince 2017) do 31. března 2018 prostřednictvím internetových stránek soutěže https://www.divkaceskerepubliky.cz/registrace.

II. Podmínkou přijetí do soutěže je splnění podmínek uvedených v čl. „C“ těchto Pravidel.

III. Soutěž probíhá ve čtyřech vzájemně na sebe navazujících kolech nazývaných:

a. Základní kolo (registrace přes web www.divkaceskerepubliky.cz)

b. Semifinále (neveřejné kolo pro vybrané účastnice základního kola)

c. Soustředění finalistek (příprava vybraných slečen ze semifinále na finálový galavečer)

d. Finálový galavečer (vyhlášení vítězek)


C/ PODMÍNKY PRO ÚČASTNICE, SEMIFINALISTKY, FINALISTKY

I. Účastnicí Soutěže je osoba ženského pohlaví, která soutěží v základním kole soutěže (dále jen „Účastnice“).

II. Semifinalistkou Soutěže je osoba ženského pohlaví, která soutěží v semifinále soutěže (dále jen „Semifinalistka“).

III. Finalistkou Soutěže je osoba ženského pohlaví, která soutěží ve finále soutěže (dále jen „Finalistka“).

IV. Účastnicí, Semifinalistkou a Finalistkou soutěže se může stát pouze osoba ženského pohlaví splňující níže uvedené podmínky (dále také jen „Účastnice“):

a. v den konání finálového galavečera 26. 9. 2018 splňovat věk 16 – 22 let

b. rodinný stav – svobodná, bezdětná

c. trvalý pobyt na území České republiky

d. bezúhonná (nemající záznam ve výpise z rejstříku trestů) a absolutní neúčast v materiálech, ve kterých by osoba, jméno, podobizna nebo jiný obrazový, zvukový nebo obdobný záznam mohl být dán do souvislosti s výrobou erotických, pornografických materiálů, provozováním prostituce nebo jiné činnosti, která je v rozporu s platnými právními předpisy nebo pravidly slušnosti

e. neúčast ve finále předchozích ročníků soutěže Dívka České republiky

f. podepsané prohlášení o souhlasu s těmito Pravidly (u účastnic, které ještě nedosáhly věkovou hranici 18 let, musí prohlášení o souhlasu s těmito Pravidly podepsat zákonný zástupce)

g. vyplněná přihláška na internetových stránkách soutěže Dívka České republiky a v ní jméno a příjmení účastnice, její datum narození, bydliště, kontaktní telefon, email (v případě nedovršení věku 18 let, nutné uvést kontaktní údaje na jednoho z rodičů – telefon, email) + nahrát na ulozto.cz nebo na uschovna.cz své dvě fotografie (portrét, postava) a video své volné disciplíny v délce min. 30 sekund (video může být amatérské, natočené na telefon nebo fotoaparát – z vystoupení, tréninku, soutěže, atd.) – odkaz na nahrané fotografie a video vložit do přihlášky

V. Pokud vyhlašovatel kdykoliv v průběhu soutěže zjistí, že Účastnice, Semifinalistka nebo Finalistka nesplňuje podmínky soutěže, je povinen ji z dalšího průběhu soutěže vyřadit. O tom, zda Účastnice, Semifinalistka nebo Finalistka splňuje podmínky Soutěže, rozhoduje výlučně vyhlašovatel, a proti jeho rozhodnutí není přípustné odvolání.


D/ ZÁKLADNÍ KOLA

I. Základní kolo soutěže Dívka České republiky 2018 proběhne online formou, kdy každá účastnice je povinna zaslat přihlášku přes internetové stránky soutěže. Na začátku měsíce dubna vybere odborná porota složená s organizátorů a partnerů soutěže semifinalistky. Jejich počet bude záležet na počtu přihlášených dívek.

II. Slečny se mohou hlásit od 1. 12. 2017 do 31. 3. 2018.

III. Přihlášku je nutné vyplnit na https://www.divkaceskerepubliky.cz/registrace.


E/ SEMIFINÁLE

I. Semifinále kategorie Dívka proběhne ve středu 18. 4. 2018 v Hotelu Sladovna v Černé Hoře. Semifinalistky budou obeznámeny o tomto termínu i emailem, a to nejpozději 8. 4. 2018. V rámci tohoto oznámení budou vybraným Semifinalistkám předány i podrobné informace o průběhu Semifinále (dále jen „Semifinále“).

II. Před semifinále je každá Semifinalistka povinna poslat podkladovou hudbu ke své volné disciplíně v délce max. 1 minuty, a to nejpozději do neděle 15. 4. 2018 na email info.divkacr@gmail.com.

III. Při semifinále je Semifinalistka povinna při sobě mít:

a. zákonného zástupce (v případě, že nesplňuje hranici 18 let a postoupí do finále)

b. doklad totožnosti ve smyslu příslušných právních předpisů (občanský průkaz)

c. rekvizity, hudbu a jiné náležitosti pro svou volnou disciplínu

d. další náležitosti uvedené v e-mailu (dle čl. E odst. I)

IV. Ze semifinále postupuje do finále celkem osm Finalistek v kategorii Dívka České republiky. Výběr Finalistek provádí porota. Porota předá své rozhodnutí o postupu do finále vybraným Finalistkám ústně, a to v den konání semifinále. Proti rozhodnutí Poroty není přípustné odvolání.

V. Po vyhlášení postupujících Finalistek obdrží každá dva stejnopisy Rezervační dohody. Oba stejnopisy Rezervační dohody musí Finalistka opatřit svým podpisem (v případě nedovršení 18 let podpisem svého zákonného zástupce), a to přímo na místě v den konání Semifinále. Podepsání těchto smluv je podmínkou účasti ve Finále (dále jen ve „Finále“). V případě, že Finalistka tuto Rezervační dohodu nepodepíše, je automaticky vyřazena ze Soutěže a na její místo nastupuje Náhradnice, kterou určí porota.

VI. Semifinále je neveřejné! Účastnit se ho můžou pouze semifinalistky, organizační tým, porota a hosté z řad partnerů soutěže. Semifinále není přístupné rodičům semifinalistek ani jiným rodinným příslušníkům.


F/ SOUSTŘEDĚNÍ FINALISTEK

I. Každá Finalistka je povinna zúčastnit se všech vypsaných soustředění vyhlášených pořadatelem soutěže, které jsou součástí důležité přípravy pro Finálový Galavečer.

II. Každá nezletilá Finalistka musí před soustředěním vždy vyplnit dle pokynů pořadatele a mít s sebou na soustředění:

a. kartičku zdravotní pojišťovny nebo její kopii (platí i pro plnoleté finalistky)

b. doklad totožnosti ve smyslu příslušných právních předpisů - občanský průkaz (platí i pro plnoleté finalistky)

c. podepsanou plnou moc

d. potvrzení o bezinfekčnosti a zdravotní způsobilosti

e. souhlas s ošetřením nezletilé osoby

III. Termíny soustředění pro kategorii Dívka a povinné akce:

a. 5. 5. / 12. 5. / 19. 5. 2018 – Sportovní akce Barvám neutečeš (účast na jednom z vypsaných termínů)

b. 18. – 21. 6. 2018 – Hotel Sladovna, Černá Hora

c. 11. – 13. 7. 2018 – Hotel Lysice, Lysice

d. 15. – 18. 8. 2018 – Hotel Zámecká sýpka, Blansko

e. 25. – 26. 9. 2018 – Hotel Sladovna, Černá Hora

f. 26. 9. 2018 – Finálový galavečer Dívka a Princezna České republiky 2018, Boby centrum Brno

g. 19. 10. 2018 – Focení vítězek Dívka a Princezna ČR 2018, Brno

IV. V případě neúčasti na jednom ze soustředění nebo na povinné akci má Vyhlašovatel právo Finalistku vyřadit ze soutěže a její místo nahradit Náhradnicí, kterou určí porota. 


G/ FINÁLOVÝ GALAVEČER

I. Finálový galavečer proběhne ve čtvrtek 26. 9. 2018 od 19:30 hodin v Boby centru v Brně, za účasti partnerů soutěže, odborné poroty a významných hostů. Bojovat o titul bude 6 finalistek kategorie Princezna (7-9 let) a 8 finalistek kategorie Dívka (16-22 let).

II. Pokud se Finalistka z jakýchkoliv důvodů nedostaví na místo Finále včas, bude vyloučena s okamžitou platností a účinností ze Soutěže.

III. Pro finále si Finalistka s sebou přinese:

a. doklad totožnosti ve smyslu příslušných právních předpisů (občanský průkaz)

b. další náležitosti uvedené v emailu

IV. Ve finále jsou zvoleny:

a. Dívka České republiky Sympatie 2018

b. 3. Dívka České republiky 2018

c. 2. Dívka České republiky 2018

d. Dívka České republiky 2018

V. Volba prvních třech vítězek probíhá volbou Poroty, která se skládá z partnerů soutěže, organizačního týmu a významných hostů. Titul Sympatie probíhá volbou online hlasování na internetových stránkách www.divkaceskerepubliky.cz, facebookových stránkách Soutěže a na webových stránkách mediálních partnerů.

VI. Vedení soutěže Dívka České republiky si vyhrazuje právo udělit v rámci Finálového galavečera více titulů, než je vypsáno ve čl. G odst. IV.

VII. Všechny Finalistky jsou povinny zúčastnit se po skončení Finálového galavečera také VIP rautu a následné Afterparty.


H/ CENY A DARY

I. Ceny a dary budou zajištěny pro Soutěžící v závislosti na jejich celkovém umístění.

II. Soutěžící svojí účastí v Soutěži bere na vědomí, že získanou cenu či dar nelze vyměnit za jinou cenu či dar, ani za ni nelze požadovat finanční náhradu či jinou kompenzaci. Vyhlašovatel neodpovídá za kvalitu a stav ceny či daru, a jakákoliv případná reklamace musí být učiněna u dodavatele této ceny či daru.

III. Ceny a dary ze Soutěže nejsou právně vymahatelné.

IV. Podmínky poskytnutí cen a darů budou blíže specifikovány ve smlouvách uzavíraných mezi vyhlašovatelem a Semifinalistkami resp. Finalistkami.

V. Předání všech cen předpokládá splnění závazku dodavatele každé ceny tuto cenu dodat. Dívka České republiky nenese odpovědnost za nesplnění závazku dodavatele, případné prodlení dodavatele s dodávkou ceny nebo stav, v němž bude cena dodána.

VI. Nedodržení pravidel Soutěže může vést k diskvalifikaci Soutěžících a propadnutí jakýchkoli věcných či peněžních cen/darů.


CH/ OBECNÁ USTANOVENÍ

I. Soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro účel Soutěže, a to na dobu nezbytně nutnou, nejdéle do písemného odvolání. Soutěžící dále vyjadřují souhlas s uvedením svého jména, příjmení a bydliště, popř. dalších nezbytných údajů, v rámci zveřejnění výsledku soutěže a jejího výherce.

II. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo Soutěž kdykoli zrušit či změnit pravidla.

III. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této Soutěže učinit konečné rozhodnutí.

V Brně, dne 1. 12. 2017.

Novinky a aktuality

 • Záznam z finále bude v televizi na začátku roku 2019

  18.12.2018

  Vážení partneři, finalistky, rodiče a příznivci Dívky a Princezny České republiky. Od finálového galavečera letošního ročníku, který se uskutečnil před zaplněným sálem Zoner Boby Hall v Brně 27. 9. 2018, uplynuly necelé tři měsíce. Jistě se už netrpělivě ptáte, kdy bude v televizi záznam finále, co bude s Dívkou České republiky dál a zajímají vás další novinky…

 • Novou Dívkou České republiky 2018 je Sabrina Múčková

  2.10.2018

  Šestnáctiletá studentka gymnázia z Veselí nad Moravou Sabrina Múčková je novou Dívkou České republiky. Titul získala na finálovém galavečeru, který se konal ve středu večer v Zoner Bobyhall v Brně.

 • Do Pardubic dorazily všechny finalistky Dívky České republiky

  25.8.2018

  Kompletní osmička finalistek soutěže Dívka České republiky dorazila na další díl akce Barvám neutečeš, který se tentokrát konal v Pardubicích. Kromě dívek se do akce zapojili také někteří členové týmu a všechny přijel podpořit také europslanec Tomáš Zdechovský, který převzal nad letošním ročníkem soutěže záštitu.

 • Tréninky, akce Barvám neutečeš i koncert Mirai.

  25.8.2018

  Nácviky choreografií i volných disciplín, trénink na profi trampolínkách, ale také přednášku Socioniky, turnaj v bowlingu, dobrou zmrzlinu, zkoušku šatů v salónu POSHme, fintting oblečení značky 17 style a plavek na finálový galavečer, akci Barvám neutečeš nebo koncert kapely Mirai si užila osmička finalistek Dívky České republiky 2018 společně s organizačním týmem. Závěrečné soustředění před finálovým galavečerem se konalo v prostorách Hotelu Zámecká sýpka v Blansku a bylo maximálně pestré.

archiv

Partneři

GENERÁLNÍ PARTNEŘI

Hotel Sladovna Jihomoravský kraj Zoner Photo Studio

HLAVNÍ PARTNEŘI

ana Multisport eventphoto.cz

OFICIÁLNÍ PARTNEŘI

Artistry logo

Oficiální fotograf soutěže

Artistry logo

Oficiální kameraman soutěže

Mango de Coco

Oficiální kadeřnictví soutěže

Artistry logo

Oficiální kosmetika soutěže

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

My Face

Hlavní mediální partner

Aerobik.cz smart-network.cz

PARTNEŘI

Registrace

Registrace

Registrace do 9. ročníku soutěže Dívka České republiky 2018 byla již ukončena.